ข้อมูลนักวิจัย ธนัณณ์ ขันทะยศ

ธนัณณ์ ขันทะยศ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ดุริยางคศิลป์(ดนตรีศึกษา)
ประเภทนักวิจัย : นิสิตนักศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - - 1

จำนวนบทความทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์


ทั้งสิ้น 1 เรื่อง