ข้อมูลนักวิจัย


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : -
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ :

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - 2 3 - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก


ทั้งสิ้น 5 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( MP-BIG62-15 )
ชื่อโครงการ : ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจิตเภท
Title : Experience of Using Isan Traditional Wisdom for Health care among Patients with Schizophrenia

ผู้ร่วมโครงการ : อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( MP-BIG62-15 )
ชื่อโครงการ : ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจิตเภท
Title : Experience of Using Isan Traditional Wisdom for Health care among Patients with Schizophrenia

ผู้ร่วมโครงการ : อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร
3 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( MP-BIG62-15 )
ชื่อโครงการ : ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจิตเภท
Title : Experience of Using Isan Traditional Wisdom for Health care among Patients with Schizophrenia

ผู้ร่วมโครงการ : อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร
4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน สวทช. ( - )
ชื่อโครงการ : การศึกษาวิจัยหากระบวนการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ในอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก
Title : Research on conservation methodology of the world’s longest petrified tree in the Petrified Forest Park, Tak Province

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, นารีรัตน์ บุญไชย, สุรเวช สุธีธร
5 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน สวทช. ( - )
ชื่อโครงการ : การศึกษาวิจัยหากระบวนการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ในอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก
Title : Research on conservation methodology of the world’s longest petrified tree in the Petrified Forest Park, Tak Province

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, นารีรัตน์ บุญไชย, สุรเวช สุธีธร