ข้อมูลนักวิจัย รัชนี นามมาตย์

รัชนี นามมาตย์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : plant diversity and ecology, agricultural management, and natural herb tea products

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - 2 - - - - - - 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก


ทั้งสิ้น 3 เรื่อง