ข้อมูลนักวิจัย ลือชัย บุตคุป

ลือชัย บุตคุป


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา : -
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
2 2 - - - 1 2 - - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก


ทั้งสิ้น 7 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( PRE2_92 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวอินทรีย์ผงพรีไบโอติคและสารต้านอนมูลอิสระสูงพร้อมชง
Title : Product Development of instant high prebiotic and antioxidant organic rice drink

ผู้ร่วมโครงการ : ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( ST3_13 )
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมการแปรรูปถั่งเช่าเพื่อพัฒนาตำรับผงมาส์กหน้าหิมะทองคำ
Title : Innovation in Cordyceps and jasmine rice processing for the development of Himatongkum facial mask

3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุน สกอ. ( EXT-2560-02 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการผลิตพืชแบบประณีตในระบบโรงเรือนภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ทุน สกอ. ( 5608002 )
ชื่อโครงการ : ปริมาณโปรตีน ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็นป่ากินได้ซึ่งนิยมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
5 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ทุน สกอ. ( 5608002 )
ชื่อโครงการ : ปริมาณโปรตีน ฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็ดป่ากินได้ซึ่งนิยมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
6 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน สกอ. ( 5408003 )
ชื่อโครงการ : คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ปริมาณฟีโน ลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนเซริซินที่สกัดได้จาก รังไหมไทยและ ไหมอีรี่ด้วยวิธีการต่างๆ
7 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ทุน สกอ. ( 5408003 )
ชื่อโครงการ : 2554A10952003 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ปริมาณฟีโน ลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนเซริซินที่สกัดได้จาก รังไหมไทยและ ไหมอีรี่ด้วยวิธีการต่างๆ