ข้อมูลนักวิจัย สุรเวช สุธีธร

สุรเวช สุธีธร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - 2 -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก


ทั้งสิ้น 2 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุน สวทช. ( - )
ชื่อโครงการ : การศึกษาวิจัยหากระบวนการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ในอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก
Title : Research on conservation methodology of the world’s longest petrified tree in the Petrified Forest Park, Tak Province

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, นารีรัตน์ บุญไชย, เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, จิราภรณ์ อรัณยะนาค
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( - )
ชื่อโครงการ : การศึกษาวิจัยหากระบวนการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ในอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก.
Title : Research on conservation methodology of the world’s longest petrified tree in the Petrified Forest Park, Tak Province.

ผู้ร่วมโครงการ : สายทอง ศิลา, นารีรัตน์ บุญไชย, เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา,, จิราภรณ์ อรัณยะนาค