ข้อมูลนักวิจัย วราวุธ สุธีธร

วราวุธ สุธีธร


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- 1 1 - 1 - - - - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก


ทั้งสิ้น 3 เรื่อง