ข้อมูลนักวิจัย ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่

ยุทธพงษ๋์ ต้นประดู่


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวัฒนธรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : การจัดการวัฒนธรรม
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : วัฒนธรรมศาสตร์

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - 2 4 - - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก


ทั้งสิ้น 6 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนส่วนตัว ( - )
ชื่อโครงการ : มานิกลุ่มคนชายขอบ : การประยุกต์สู่งานแสดงเชียร์ลีดเดอร์
Title : Mani Margin Group : The Application to cheerleaders

2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( - )
ชื่อโครงการ : รูปแบบการพัฒนากาบชกเป็นจั่งซุ๋ยสู่งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์
Title : The Development Arenga Westerhoutti Griff shell was Jungsui to Creative Dance

3 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( - )
ชื่อโครงการ : รูปแบบการพัฒนากาบชกเป็นจั่งซุ๋ยสู่งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์
Title : The Development Arenga Westerhoutti Griff shell was Jungsui to Creative Dance

4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( - )
ชื่อโครงการ : รูปแบบการพัฒนากาบชกเป็นจั่งซุ๋ยสู่งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์
Title : The Development Arenga Westerhoutti Griff shell was Jungsui to Creative Dance

5 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( - )
ชื่อโครงการ : การศึกษากลุ่มชนพื้นเมือง กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สู่งานสร้างสรรค์ระบำชาติพันธุ์อันดามัน
Title : The Study Indigenous Case Study of Phuket, Phang Nga, Krabi Province to Creative Performances Dance

6 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ทุนอื่น ๆ ( - )
ชื่อโครงการ : การศึกษากลุ่มชนพื้นเมือง กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สู่งานสร้างสรรค์ระบำชาติพันธุ์อันดามัน
Title : The Study Indigenous Case Study of Phuket, Phang Nga, Krabi Province to Creative Performances Dance