ข้อมูลนักวิจัย พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม

พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
3 - - - - - - - - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 3 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5504059 )
ชื่อโครงการ : ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับความดันโลหิตของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
2 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5504060 )
ชื่อโครงการ : ผลของการฝึกหะฐะโยคะต่อระดับความวิตกกังวลและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัด
3 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5203037 )
ชื่อโครงการ : ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมความผาสุกในชีวิตต่อความเข้มแข็งในการมองโลกและการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำของผู้ป่วยชายที่ติดสุรา