ข้อมูลนักวิจัย ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์

ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
4 - 1 2 1 - 1 2 3 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 15 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( FAC-2562-04 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าทรงเครื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า
ผู้ร่วมโครงการ : สุนทรี โทฮาด, อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล, ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม, ลือชัย บุตคุป, วิจิตรา หลวงอินทร์, เกศสุคนธ์ มณีวรรณ, สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ, กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา, ประภัสสร บุษหมั่น, บุษบา ธระเสนา, ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( NRCT-6105034/2561 )
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากลักษณะกายภาพและสิ่งมีชีวิตในป่าสาธารณประโยชน์นาสีนวน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่นาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ร่วมโครงการ : อนุชิตา มุ่งงาม, ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม, เบ็ญจพร กุลนิตย์, อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล, กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
3 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( NRCT-6105047/2561 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายของแบคทีเรียในดินบริเวณตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
Title : Diversity of bacteria at Nasenuan Subdistric, Kantarawichai District, Maha Sarakham Province

ผู้ร่วมโครงการ : กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
4 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( NRCT-2561-07 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายของเห็ดป่ากินได้ และการจัดการป่าเห็ดกินได้อย่างยั่งยืน
Title : Study on useful properties and diversity of wild edible mushroom in the forest of Mahasarakham University at Nasrinual district

ผู้ร่วมโครงการ : ลือชัย บุตคุป
5 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( FAC-2560-05 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายของเห็ดป่ากินได้ของพืชวงศ์ไม้ยางนาในพื้นที่บ้านนาสีนวน
ผู้ร่วมโครงการ : ธานินทร์ ทาน้อย, ภัศรา ปรารมภ์
6 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ( 6005044 )
ชื่อโครงการ : การผลิตไบโอ-เอทานอลในระบบอาหารเหลวเชื้อผสมผลิตจากน้ำตาลรีดิวซ์ที่ย่อยสลายกากมันสำปะหลังในระบบอาหารแข็งโดยรา Amylomyces rouxii YTH3 และแบคทีเรียย่อยแป้ง
7 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ( 5905024 )
ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากกลีเซอรอลดิบเตรียมเบื้องต้นและเสริมด้วยแหล่งไนโตรเจนโดย Enterobacter aerogrnes กลายพันธุ์ในระบบกะป้อน
8 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ( 5705032 )
ชื่อโครงการ : การเพิ่มผลผลิตกรดแอล-แลคติกจากกลีเซอรอลของเสียจากการผลิตไบโอดีเซลโดยราทนความร้อน Rhizopus sz. LTH 23 ผ่าเหล่าด้วยสารเคมี
9 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5604023 )
ชื่อโครงการ : การผลิตไฮโดรเจนโดย Escherichia coli HB41 ในระบบกึ่งต่อเนื่องด้วยของเสียกลีเซอรอล
ผู้ร่วมโครงการ : ฐิติญาภรณ์ เนื่องมี
10 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : ( 5605032 )
ชื่อโครงการ : การผลิตเอทานอลจากของเสียกลีเซอรอลโดยแบคทีเรียทนร้อนไม่ก่อโรค
11 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 5704268 )
ชื่อโครงการ : การผลิตไวน์สมุนไพรจากแป้งมันสำปะหลัง ด้วยโคจิเชื้อราและยีสต์
12 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ( 5305030 )
ชื่อโครงการ : การผลิตไฮโดรเจนจากของเสียกลีเซอรอลโดยแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากแหล่งต่าง ๆ
13 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5203009 )
ชื่อโครงการ : ศึกษาการเตรียมน้ำเชื่อมกลุโคสจากมันสำปะหลังโดยโคจิผสมของ Aspergillus sp.
14 ปีงบประมาณ : 2552 | ประเภททุน : ( 5201026 )
ชื่อโครงการ : การผลิตเอทานอลจากกลีเซอรอลโดยจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากแหล่งต่าง ๆ
15 ปีงบประมาณ : 2551 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5103051 )
ชื่อโครงการ : ประสิทธิภาพการย่อยสลายแป้งมันสำปะหลังจากเชื้อราชนิดต่างๆ
Title : The Cassava Starch Hydrolysis efficiency from Various Fungi

ผู้ร่วมโครงการ : พะงา ยืนยาว