ข้อมูลนักวิจัย สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล

สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : ความหลากชนิด นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย ของแพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืด

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
3 - 1 1 - 1 1 - - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 7 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ( - )
Title : Taxonomy of ostracods (Crustacea, Ostracoda)genus Cypretta Vavra, 1895 in Thailand
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : ( 6005054 )
ชื่อโครงการ : อนุกรมวิธานของออสตราคอดน้ำจืดวงศ์ย่อย Cyprinotinae Bronshtein, 1947 ในประเทศไทย
3 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ( 5805015 )
ชื่อโครงการ : ความหลากชนิดของออสตราคอดในนาข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ( 5705022 )
ชื่อโครงการ : อนุกรมวิธานของออสตราคอดน้ำจืดวงศ์ย่อย
5 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ( 5505004 )
ชื่อโครงการ : ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของออสตราคอดน้ำจืดในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
6 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : ( 5405021 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายและการแพร่กระจายของออสตราคอดน้ำจืดในเขตจังหวัดอุดรธานี , หนองบัวลำภู , เลย และหนองคาย
7 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : First Publication ( 5301024 )
ชื่อโครงการ : ความหลากชนิดของออสตราคอดในพื้นที่บุ่งทามบริเวณลุ่มน้ำชี จังหวัดมหาสารคาม
Title : Species diversity of ostracods (Crustacea, Ostracoda) in floodplain of the Chi River Basin, Mahasarakham Province