ข้อมูลนักวิจัย ฉลาด จันทรสมบัติ

ฉลาด จันทรสมบัติ


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
5 - - - - - - - - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 5 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5303049 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขุมคำ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
Title : DEVELOPING A KNOELEDGE MANAGEMENT MODEL FOR LEARNING PROCESS CENTER OF COMMUNITIES KHUMKUM SRICHIANGMAI DISTRICT NONGKHAI PROVINCE

2 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5303050 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดมศึกษาอุดรธานี เขต 1
Title : Developing a Model Students Desirable Characteristice Model Under the Office of undonthani Educational Service Area zone 1

3 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5303051 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านวิชาการ ของโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ จังหวัดหนองคาย
Title : A DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR ACADEMIC AT BANPHRABATNAHONG SCHOOL IN NONG KHAI PROVINCE

4 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5303052 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการนำหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปกิบัติ ของโรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
Title : Developing process oriented the School Curriculum in Sufficiency Economy at danyaipittayakarn School Phasuk Subdistrict Wangsammo District Udonthani

5 ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5303053 )
ชื่อโครงการ : การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนดานใหญ่ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
Title : The Participatory in Learning Process with a Local Wisdom Learning Resources at ban Danyai Phasuk Subdistrict Wangsammo District Udonthani