ข้อมูลนักวิจัย รัชนี นามมาตย์

รัชนี นามมาตย์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : plant diversity and ecology, agricultural management, and natural herb tea products

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - 3 - - 1 - - - 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 5 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 62/01/017 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาตำรับเซรั่มจากสารสกัดที่มีส่วนผสมแก่นพญายา
Title : Development of Serums the Compound Extracts from The Bark of Phaya-ya,Hesperethusa crenulata L

ผู้ร่วมโครงการ : อำภา คนซื่อ, ศิรินาถ ตงศิริ, ปิยะพงษ์ ยัพราษฎร์, ปิยาภรณ์ แสนศิลา, ณรงค์ศักดิ์ จันทะวัง, ภคมน ธนทัศกิตติ, ศรีอรุณ โพธิ์เกตุ, ภานุวรรณ จันหาญ
2 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5804044 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของวัชพืชในระบบการปลูกข้าวนาน้ำฝนและนาชลประทาน
ผู้ร่วมโครงการ : กัมพล ลุนไธสง
3 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ( 5505029 )
ชื่อโครงการ : การเปลี่ยนแปลงของวัชพืชในแปลงเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
4 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ( 5501031 )
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : ( 5501037 )
-