ข้อมูลนักวิจัย อภิราดี จันทร์แสง

อภิราดี จันทร์แสง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- 1 - 1 - - - 1 - 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 004/2562 )
ชื่อโครงการ : พัฒนาการเศรษฐกิจและผลกระทบจากนโยบายเส้นทางสายใหม่และหนึ่งแผนหนึ่งเส้นทางในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียง เหนือในศตวรรษที่ 21
2 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 004/2560 )
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการการพลัดถิ่นของผู้ค้าจีนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายหลังนโยบายเปิดประเทศ
3 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 5704323 )
ชื่อโครงการ : โครงการสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้ประวัติศาสตร์อาเซียนในเชิงมิติเศรษฐกิจ
4 ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 5704355 )
ชื่อโครงการ : การประเมินสถานภาพและแนวคิดการศึกษาชาวจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ