ข้อมูลนักวิจัย นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล

นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - 1 1 1 - 1 - - -

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 4 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : ทุนวารสารระดับนานาชาติ ( 6105042 )
ชื่อโครงการ : ฉนวนกันความร้อนและวัสดุดูดซับเสียงจากวัชพืชและวัสดุดูดซับเสียงจากวัชพืชและวัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมการเกษตร
Title : Thermal insulation and sound absorbing material from weed and agro-industry waste

ผู้ร่วมโครงการ : ธรพร บุศย์น้ำเพชร, พนิดา พันธ์สมบัติ
2 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( - )
ชื่อโครงการ : กระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เปลือกไข่และเถ้าซากไก่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
Title : Biodiesel production process using eggs shell and chicken carcass ash as a catalyst.

ผู้ร่วมโครงการ : เทพรัตน์  โคตรมงคล
3 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5804064 )
ชื่อโครงการ : การประยุกต์วัสดุปอซโซลานแบบผสมผสานระหว่างตะกอนประปา และเถ้าชานอ้อยในการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
ผู้ร่วมโครงการ : ยุรนันท์  โสมณวัตร
4 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : ทุน นิสิต ป.เอก ( 5704049 )
ชื่อโครงการ : การพัฒนาคุณสมบัติบล็อกประสานที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และกากตะกอนน้ำเสียจากกระบวนการผลิตสีน้ำ