ข้อมูลนักวิจัย จุไรรัตน์ จงถวิล

จุไรรัตน์ จงถวิล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา : ปรีคลินิก
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Medical biochemistry, molecular biology

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - - - 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 2 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2563 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 63/01/001 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางพันธุกรรมและจำแนกชนิดโดยวิธีทางชีวโมเลกุลของพยาธิปากขอในสุนัข
Title : Genetic diversity and molecular identification of hookworm in dogs

ผู้ร่วมโครงการ : ต้องจิตร ถันชมนาง, สุภาวดี ปิระเต, เกียรติศักดิ์ พิมพ์จ่อง, สุจิตรา ยาหอม, จิตรสุดา กุลวัฒน์
2 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 63/01/001 )
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายทางพันธุกรรมและจำแนกชนิดโดยวิธีทางชีวโมเลกุลของพยาธิปากขอในสุนัข
Title : Genetic diversity and molecular identification of hookworm in dogs

ผู้ร่วมโครงการ : ต้องจิตร ถันชมนาง, สุภาวดี ปิระเต, เกียรติศักดิ์ พิมพ์จ่อง, สุจิตรา ยาหอม, จิตรสุดา กุลวัฒน์