ข้อมูลนักวิจัย ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป

ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาควิชา/สาขาวิชา : การจัดการโรงแรม
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : การท่องเที่ยวโดยชุมชน การตลาดการท่องเที่ยว

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - - - - - - 1 1 1

จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายใน


ทั้งสิ้น 3 เรื่อง

ลำดับ โครงการวิจัย
1 ปีงบประมาณ : 2562 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( - )
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลที่พระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
Title : Guideline of Facilities Development for Tourism for all at Phra That Na Dun in Mahasarakham province

ผู้ร่วมโครงการ : ละเอียด ศิลาน้อย, วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
2 ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 60014 )
ชื่อโครงการ : การศึกษาคุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดหนองคาย
ผู้ร่วมโครงการ : เรืองศิลป์ อ่วมมีเพียร
3 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : เงินรายได้คณะ ( 60014 )
ชื่อโครงการ : คุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดหนองคาย
Title : Service Quality of Hotel Business in Nongkhai

ผู้ร่วมโครงการ : ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป