ข้อมูลนักวิจัย เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์

เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- 1 1 1 - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5806023 )
ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนสร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านดอนบาก หมู่ที่7 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5706024 )
ชื่อโครงการ : โครงการนักสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว
พื้นที่ดำเนินการ : -
3 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5606035 )
ชื่อโครงการ : โครงการสุขกาย สุขใจ ชุมชนมีสุข
พื้นที่ดำเนินการ : -