ข้อมูลนักวิจัย สุดารัตน์ ถนนแก้ว

สุดารัตน์ ถนนแก้ว


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - 1 1 1 - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5706029 )
ชื่อโครงการ : การสร้างเครือข่ายขยายพันธุ์กระทงลายในโรงเรียนของชุมชนบ้านนาข่า
พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนบ้านนาข่า และโรงเรียนนาข่าวิทยาคม ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5606059 )
ชื่อโครงการ : โครงการการปลูกกระทงลาย : พืชพลังงานของชุมชนโคกหินลาดเพื่อการอนุรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ : ที่ทำการป่าชุมชนโคกหินลาด ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5506063 )
ชื่อโครงการ : การสร้างกระบวนการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนโคกหินลาด ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลนาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม