ข้อมูลนักวิจัย อภิราดี จันทร์แสง

อภิราดี จันทร์แสง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
- - 1 - 1 - 1 1 - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 4 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6006026 )
ชื่อโครงการ : การสร้างเอกสารและฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีร่วมกับชุมชน เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแหล่งอารยธรรมโบราณคดีบ้านเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2559 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5906062 )
ชื่อโครงการ : โครงการกระบวนการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกรักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับเยาวชน เชียงเหียน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านเชียงเหียน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5706052 )
ชื่อโครงการ : โครงการการสร้างประวัติศาสตร์ชุดความรู้เรื่อง “กู่” สู่การท่องเที่ยวในอาณาบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านกู่กาสิงห์ บ้านเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ และอาณาบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้
4 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5506033 )
ชื่อโครงการ : สำนึกรัก รู้ กู่กาสิงห์ : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น
พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด