ข้อมูลนักวิจัย ปรีชา นวลนิ่ม

ปรีชา นวลนิ่ม


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - - - 1 -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 1 โครงการ