ข้อมูลนักวิจัย นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล

นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - 1 - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2560 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 6006032 )
ชื่อโครงการ : การเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของชุมชนโดยรอบและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา:โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม