ข้อมูลนักวิจัย สุวิมล สงกลาง

สุวิมล สงกลาง


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
1 1 1 - - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น 3 โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
1 ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5706026 )
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับนักเรียนในชุมชนบ้านลาด
พื้นที่ดำเนินการ : รร.ชุมชนบ้านลาด ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2 ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5606036 )
ชื่อโครงการ : โครงการอาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจสุขภาพ
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านลาด หมู่1 ,2 ,6 ,19 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
3 ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ( 5506003 )
ชื่อโครงการ : โครงการอาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจสุขภาพ
พื้นที่ดำเนินการ : บ้านลาดพัฒนา หมู่ 1 หมู่2 หมู่ 6 และหมู่ 19 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม