ข้อมูลนักวิจัย ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป

ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป


สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาควิชา/สาขาวิชา : การจัดการโรงแรม
ประเภทนักวิจัย : อาจารย์/บุคลากร
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ : การท่องเที่ยวโดยชุมชน การตลาดการท่องเที่ยว

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
< 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
- - - - - - - - - -

จำนวนโครงการบริการวิชาการ


ทั้งสิ้น - โครงการ

ลำดับ โครงการบริการวิชาการ
ไม่มีข้อมูลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ