รายชื่อนักวิจัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์

ลำดับ นักวิจัย
1 ชื่อนักวิจัย : ชยันต์ พิเชียรสุนทร
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | -
2 ชื่อนักวิจัย : ภควัส ไพรศานติ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ |
3 ชื่อนักวิจัย : ฐานิตา หล่อจิตต์เสียง
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | แพทยศาสตร์
4 ชื่อนักวิจัย : สมาธิ ปัทมธรรมกุล
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | แพทยศาสตร์
5 ชื่อนักวิจัย : วัลลภา ลีลานันทกุล
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ |
6 ชื่อนักวิจัย : วรวรรณ คลังบุญครอง
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ |
7 ชื่อนักวิจัย : กิตติธัช จิระเกียรติ์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ |
8 ชื่อนักวิจัย : วิลาศ คำแพงศรี
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | -
9 ชื่อนักวิจัย : สุจิตรา ยาหอม
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ปรีคลีนิก
10 ชื่อนักวิจัย : อัจฉรา คำยา
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
11 ชื่อนักวิจัย : สราวุธ บรรบุผา
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ปรีคลินิก
12 ชื่อนักวิจัย : วรัญญา จตุพรประเสริฐ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
13 ชื่อนักวิจัย : เกียรติศักดิ์ ชัยพรม
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | เวชกิจฉุกฌฉิน
14 ชื่อนักวิจัย : วชิร ชนะบุตร
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | เวชกิจฉุกเฉิน
15 ชื่อนักวิจัย : ปริญญา สีหไตร
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | จักษุวิทยา
16 ชื่อนักวิจัย : เรือน สมณะ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | -
17 ชื่อนักวิจัย : ศรีอรุณ โพธิ์เกตุ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | แพทย์แผนไทยประยุกต์
18 ชื่อนักวิจัย : จิตรสุดา กุลวัฒน์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ปรีคลีนิก
19 ชื่อนักวิจัย : 
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | แพทย์แผนไทยประยุกต์
20 ชื่อนักวิจัย : จันทนา ศรีพราว
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
21 ชื่อนักวิจัย : ธาณัฐดา สิริโสนแก้ว
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | จิตเวชศาสตร์
22 ชื่อนักวิจัย : ณรงค์ศักดิ์ จันทะวัง
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | แพทย์แผนไทยประยุกต์
23 ชื่อนักวิจัย : เทวฤทธิ์ เบิกบาน
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ปรีคลินิก
24 ชื่อนักวิจัย : เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
25 ชื่อนักวิจัย : เรือน สมณะ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
26 ชื่อนักวิจัย : จริยา จิรานุกูล
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | แพทยศาสตร์
27 ชื่อนักวิจัย : ปิยาภรณ์ แสนศิลา
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ |
28 ชื่อนักวิจัย : ภูรินท์ สุจิระกุล
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | แพทยศาสตร์
29 ชื่อนักวิจัย : กมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | แพทยศาสตร์
30 ชื่อนักวิจัย : ประยงค์ ระดมยศ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ปรีคลีนิก
31 ชื่อนักวิจัย : ภีม เอี่ยมประไพ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
32 ชื่อนักวิจัย : จิตรลดา คงคำ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | แพทย์แผนไทยประยุกต์
33 ชื่อนักวิจัย : ลดาชาติ แต่พงษ์โสรัถ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ปรีคลินิก
34 ชื่อนักวิจัย : น้ำทิพย์ คตภูธร
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | พยาบาล
35 ชื่อนักวิจัย : ฐานยา โกมุทรินทร์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
36 ชื่อนักวิจัย : ราณี วงศ์คงเดช
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | บัณฑิตศึกษา
37 ชื่อนักวิจัย : พชรมน พรหมศวร
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | -
38 ชื่อนักวิจัย : อุราภรณ์ ยาตรา
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | -
39 ชื่อนักวิจัย : กฤษณา หอมวุฒิวงศ์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ปรีคลินิก
40 ชื่อนักวิจัย : ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
41 ชื่อนักวิจัย : วลัยพร ทองเจริญบัวงาม
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
42 ชื่อนักวิจัย : วัลยา เนาวรัตน์วัฒนา
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
43 ชื่อนักวิจัย : ชลลดา ทอนเสาร์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | เวชกิจฉุกฌฉิน
44 ชื่อนักวิจัย : ศิรินาถ ตงศิริ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
45 ชื่อนักวิจัย : อรนุช วุตติวิโรจน์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | -
46 ชื่อนักวิจัย : พิศมัย หอมจำปา
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
47 ชื่อนักวิจัย : รัฐ สอนสุภาพ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | แพทยศาสตร์
48 ชื่อนักวิจัย : นันทวรรณ ทิพยเนตร
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | เวชกิจฉุกเฉิน
49 ชื่อนักวิจัย : ดรุณี พ่วงพรพิทักษ์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
50 ชื่อนักวิจัย : ปราโมทย์ ทองกระจาย
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
51 ชื่อนักวิจัย : วิเชียร สิทธิประภาพร
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
52 ชื่อนักวิจัย : เบญจพร บุราณรัตน์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
53 ชื่อนักวิจัย : ต้องจิตร ถันชมนาง
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
54 ชื่อนักวิจัย : สุมาลี ชัยชนะดี
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ |
55 ชื่อนักวิจัย : นุชนาถ ไหมหรือ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
56 ชื่อนักวิจัย : -
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ |
57 ชื่อนักวิจัย : กุสาวดี แสงดี
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
58 ชื่อนักวิจัย : สุทธิวรรณ ธรรมวัตร
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ |
59 ชื่อนักวิจัย : สุกัญญา ชูคันหอม
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ |
60 ชื่อนักวิจัย : ศุภวิตา แสนศักดิ์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | -
61 ชื่อนักวิจัย : สมจินตนา ทั่วทิพย์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
62 ชื่อนักวิจัย : ปิยะพงษ์ ยัพราษฎร์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | แพทย์แผนไทยประยุกต์
63 ชื่อนักวิจัย : จงกลณี ธนาไสย์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ปรีคลินิก
64 ชื่อนักวิจัย : ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
65 ชื่อนักวิจัย : เทพอุทิศ กั้วสิทธิ์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | แพทยศาสตร์
66 ชื่อนักวิจัย : วัลภา ไตรทิพย์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | กายภาพบำบัด
67 ชื่อนักวิจัย : จุไรรัตน์ จงถวิล
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ปรีคลินิก
68 ชื่อนักวิจัย : อำภา คนซื่อ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | การแพทย์แผนไทยประยุกต์
69 ชื่อนักวิจัย : อาทิตยา รัตนโรจนากุล
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ |
70 ชื่อนักวิจัย : จิณัติตา จิตติวัฒน์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
71 ชื่อนักวิจัย : กนกพร ไชยอนันต์พร
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ปรีคลินิก
72 ชื่อนักวิจัย : พรพิมล วงศ์สุวรรณ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
73 ชื่อนักวิจัย : ขวัญจิต สมพมิตร
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
74 ชื่อนักวิจัย : จิราพร สิทธิถาวร
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | แพทยศาสตร์
75 ชื่อนักวิจัย : นิรันดร์ อินทรัตน์
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | บัณฑิตศึกษา
76 ชื่อนักวิจัย : ปาลิตา พูลเพิ่ม
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | งานการพยาบาล
77 ชื่อนักวิจัย : อดิสรณ์ คงคำ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | แพทย์แผนไทยประยุกต์
78 ชื่อนักวิจัย : Thomas Peter Timotity Cushnie
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ภาควิชาแพทยศาสตร์
79 ชื่อนักวิจัย : รติกร ชาติชนะยืนยง
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ปรีคลีนิก
80 ชื่อนักวิจัย : อาคีรา ศรีคุณ
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | ปรีคลินิก
81 ชื่อนักวิจัย : กฤตยชญ์ ไชยคำภา
สังกัดคณะ/หน่วยงาน : คณะแพทยศาสตร์ | กิจการนิสิต