โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากไส้เดือน

โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากไส้เดือน


  • รหัสโครงการ : -
  • ปีงบประมาณ : 2553 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-