โครงการศึกษาและออกแบบพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2554

โครงการศึกษาและออกแบบพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2554


  • รหัสโครงการ : -
  • ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-