โครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : -
  • ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : อารีรัตย์ รักษาศิลป์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-