โครงการกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดอักษรโบราณอีสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่าม่วง

โครงการกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดอักษรโบราณอีสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่าม่วง


  • รหัสโครงการ : -
  • ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ทม เกตุวงศา
  • คณะ/หน่วยงาน : โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ภาควิชา/หลักสูตร : โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-