โครงการประดิษฐ์เรือท้องแบนช่วยบรรเทาน้ำท่วม

โครงการประดิษฐ์เรือท้องแบนช่วยบรรเทาน้ำท่วม


  • รหัสโครงการ : 5406001
  • ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ทนงศักดิ์ มูลตรี
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-