โครงการกระบวนการเสริมสร้างความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน บ้านดอนดู่

โครงการกระบวนการเสริมสร้างความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน บ้านดอนดู่


  • รหัสโครงการ : 5406002
  • ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : เกสินี หมื่นไธสง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-