โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


  • รหัสโครงการ : 5406003
  • ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ฉลาด จันทรสมบัติ
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-