โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากเห็ดของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร

โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากเห็ดของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร


  • รหัสโครงการ : 5406004
  • ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ละออศรี เสนาะเมือง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-