โครงการบริการวิชากรสู่ชุมชนบ้านห้วยซัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

โครงการบริการวิชากรสู่ชุมชนบ้านห้วยซัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 5406005
  • ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ละออศรี เสนาะเมือง
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-