โครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านเกิ้ง: การปรับปรุงดินและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน

โครงการชุมชนเข้มแข็งบ้านเกิ้ง: การปรับปรุงดินและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน


  • รหัสโครงการ : 5406006
  • ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-