การสำรวจและเตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณี : บ้านเชียงเหียน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

การสำรวจและเตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณี : บ้านเชียงเหียน อ.เมือง จ.มหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 5406009
  • ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : สุรเชษฏ์ เชษฐมาส
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-