โครงการชุมชนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต"บ้านวังหว้า"

โครงการชุมชนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต"บ้านวังหว้า"


  • รหัสโครงการ : 5406010
  • ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ดรุณี รุจกรกานต์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-