โครงการชุมชนบ้านท่าขอนยางเพื่อความยั่งยืน

โครงการชุมชนบ้านท่าขอนยางเพื่อความยั่งยืน


  • รหัสโครงการ : 5406012
  • ปีงบประมาณ : 2554 | ประเภททุน : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : วสันต์ เธียรสุวรรณ
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

-