โครงการกระบวนการเสริมสร้างความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน บ้านดอนดู่

โครงการกระบวนการเสริมสร้างความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน บ้านดอนดู่


  • รหัสโครงการ : 5506001
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : นวลละออง อรรถรังสรรค์
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะการบัญชีและการจัดการ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

1. เพื่อให้ยุวชนในท้องถิ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชีครัวเรือน เพื่อช่วยถ่ายทอดและบันทึกข้อมูลให้แก่ครอบครัว
2. เพื่อให้ได้ระบบบัญชีครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ได้แก่ รายรับ รายจ่าย แหล่งเงินออม และทรัพยากรสำคัญของชุมชนได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
3. เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืนและเข็มแข็ง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมและคนรอบข้างด้วย เช่น สามารถสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนได้