โครงการตามแนวพระราชดำริการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์

โครงการตามแนวพระราชดำริการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์


  • รหัสโครงการ : 5506002
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : พีระยศ แข็งขัน
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยี
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

1. เพื่อดำเนินการพัฒนาการผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตพืชแบบอินทรีย์และดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่แปลงนาสาธิต
2. เพื่อตรวจรับรองพื้นที่ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก IFOAM ในการผลิตข้าวสุขภาพอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์ ด้วยการดำเนินการแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในปีที่2