โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


  • รหัสโครงการ : 5506003
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ชูพักตร์ สุทธิสา
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ในระดับตำบล
2. เพื่อพัฒนาชุดความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. เพื่อสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น