โครงการฟื้นฟูการเลี้ยงสัตว์ภายหลังอุทกภัย ณ บ้านโขงกุดเวียน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

โครงการฟื้นฟูการเลี้ยงสัตว์ภายหลังอุทกภัย ณ บ้านโขงกุดเวียน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม


  • รหัสโครงการ : 5506004
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

1.เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในเขตอุทกภัย ณ บ้านโขงกุดเวียง

2.เพื่ออบรมให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์สำหรับเกษตรกรในเขตอุทกภัยบ้านโขงกุดเวียง