โครงการชุมชนเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ

โครงการชุมชนเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ


  • รหัสโครงการ : 5506005
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : ราชันย์ นิลวรรณาภา
  • คณะ/หน่วยงาน : โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ
  • ภาควิชา/หลักสูตร : โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

1.เพื่อให้ชุมชนท่าม่วงเป็นชุมชนเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ

2.เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

4.ต้องการอ่านอักษรโบราณในเอกสารโบราณภายในชุมชน

5. ต้องการถอดแปลองค์ความรู้ในเอกสารโบราณเป็นเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ภายในชุมชน