โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์บ้านเกิ้ง

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์บ้านเกิ้ง


  • รหัสโครงการ : 5506006
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : พัฒนา พาสอน
  • คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

1. เพื่อสร้างกลุ่มผลิตผักอินทรีย์ให้มีความเข้มแข็ง โดยจัดการหาพื้นที่ในการดาเนินกิจกรรมและความสะดวกในการตรวจประเมินในการับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

2. เพื่อดำเนินการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์แตงขาวหนามดาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

3. ถ่ายทอดกระบวนการจัดการทรัพยากรชุมชนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน-หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ-สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช