โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน


  • รหัสโครงการ : 5506007
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : สมบัติ อัปมระกา
  • คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

1. เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

2. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์จังหวัดมหาสารคาม โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานีปฏิบัติการนาดูน เป็นศูนย์กลางรวบรวมวัตถุดิบเพื่อจำหน่าย

3. เพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน