โครงการ 1โรงเรียน 1 ฟาร์มไก่ไข่

โครงการ 1โรงเรียน 1 ฟาร์มไก่ไข่


  • รหัสโครงการ : 5506008
  • ปีงบประมาณ : 2555 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : นพพงษ์ ศรีอาจ
  • คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมฯ (ฟาร์ม มมส.)
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมฯ (ฟาร์ม มมส.) / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : -
  • พื้นที่ดำเนินการ : -

1.เกิดฟาร์มไก่ไข่ต้นแบบที่ได้มาตรฐานสำหรับการเรียนการสอนวิชาเกษตรของโรงเรียนบ้านาสีนวน

2.ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาเกษตรกรรม (การเลี้ยงไก่ไข่) แก่นักเรียนได้อย่างยั่งยืน

3.สร้างรายได้แก่โรงเรียน