โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิงบรรพชีวินวิทยาใกล้แหล่งฟอสซิล ในจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิงบรรพชีวินวิทยาใกล้แหล่งฟอสซิล ในจังหวัดกาฬสินธุ์


  • รหัสโครงการ : 5606034
  • ปีงบประมาณ : 2556 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : สุรเวช สุธีธร
  • คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1 มกราคม 2556 - 30 กันยายน 2556
  • พื้นที่ดำเนินการ : 1.ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.ตำบลนาบอล อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 3.ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์เชิงบรรพชีวินวิทยาระดับแกนนำ ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ

2.เยาวชนที่อยู่ใกล้แหล่งขุดค้น มีความรู้ความเข้าใจทางด้านบรรพชีวินวิทยา และมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งซากดึกดำบรรพ์ในเขตพื้นที่ชุมชนที่ถูกต้อง

3.พัฒนาศูนย์บริการความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาในท้องถิ่น ให้เป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว