โครงการปลูกกล้าสร้างแกนนำครูไดโนเสาร์ภูน้อย

โครงการปลูกกล้าสร้างแกนนำครูไดโนเสาร์ภูน้อย


  • รหัสโครงการ : 5706011
  • ปีงบประมาณ : 2557 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : สุรเวช สุธีธร
  • คณะ/หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
  • ภาควิชา/หลักสูตร : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
  • ช่วงเวลาดำเนินการ : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2557
  • พื้นที่ดำเนินการ : แหล่งขุดค้นภูน้อย ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

1.เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบรรพชีวินวิทยา ทั้งด้านการสำรวจ การดูแลรักษาให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียน และชาวบ้านใกล้แหล่งขุดค้น  

2.เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการด้านบรรพชีวินวิทยา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เข้ากับการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียน และชาวบ้านใกล้แหล่งขุดค้น