โครงการต่อยอดแกนนำครูสู่หลักสูตรท้องถิ่นบรรพชีวินไดโนเสาร์ภูน้อย

โครงการต่อยอดแกนนำครูสู่หลักสูตรท้องถิ่นบรรพชีวินไดโนเสาร์ภูน้อย


  • รหัสโครงการ : 5806065
  • ปีงบประมาณ : 2558 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : สุรเวช สุธีธร
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : - / -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียน 3 แห่ง ในพืน้ที่ตำบลดินจี้ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธ์ (ใกล้แหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย

1.สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายครูแกนนำไดโนเสาร์ภูน้อย ในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบรรพชีวิน 

2.เพื่อให้ครูแกนนำสามารถสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้านบรรพชีวินสำหรับใช้ในการเรียนการสอนได้เอง 

3.เกิดหลักสูตรท้องถิ่นบรรพชีวิน เรื่องไดโนเสาร์ภูน้อย ที่พัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายครุแกนนำ และปราชญ์ชาวบ้าน