โครงการต้นแบบชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ : ต้นน้ำห้วยคะคาง

โครงการต้นแบบชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ : ต้นน้ำห้วยคะคาง


  • รหัสโครงการ : 6106012
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : เอริกา พฤฒิกิตติ
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : ชุมชนต้นน้ำห้วยคะคาง ครอบคลุมชุมชนในตำบลโคกก่อ ตำบลบัวค้อ และตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1.เพื่อให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของป่าต่อความั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน ความมั่นคงทางอาหาร และการบรรเทาปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความสามารถในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำห้วยคะคาง