โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง : ชุดอุปกรณ์แช่และเพาะงอกข้าวเปลือกในขั้นตอนเดียว สำหรับการผลิตข้าวฮางงอก

โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง : ชุดอุปกรณ์แช่และเพาะงอกข้าวเปลือกในขั้นตอนเดียว สำหรับการผลิตข้าวฮางงอก


  • รหัสโครงการ : 6106002
  • ปีงบประมาณ : 2561 | ประเภททุน : โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  • หัวหน้าโครงการ : สุพรรณ ยั่งยืน
  • คณะ/หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ภาควิชา/หลักสูตร : -
  • ช่วงเวลาดำเนินการ :
  • พื้นที่ดำเนินการ : บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1.ออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์ในการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือกสำหรับการผลิตข้าวฮางงอกระดับกลุ่มเกษตรกร
2.เพื่อควบคุมการผลิตและตรวจวัดปริมาณสารสำคัญที่จำเป็นในผลิตภัณฑ์ข้างฮางงอก
3.เพื่อตรวจสอบและควบคุมการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต